Agencija za besplatnu pravnu pomoć: Radno mesto za pravnike

Agencija za besplatnu pravnu pomoć raspisuje konkurs za  popunu radnog  mesta  Službenik/ca  za besplatnu pravnu pomoć  (1 pozicija)

Institucija : Agencija za besplatnu pravnu pomoć – Projekat podrzava  GIZ

Departament :  Odeljenje pravne službe

Koeficijent :      Koeficijent 7

Radno mesto:   1. Službenik/ca  za besplatnu pravnu pomoć Priština –  1 pozicija, terenski rad, Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić

 

Glavne dužnosti službenika :

 1. Pruža besplatnu pravnu pomoć kvalifikovanim kandidatima iz oblasti: građanskog, upravnog, krivičnog i prekršajnog prava, kroz:
 • pravne savete
 • sastavljanje podnesaka i dopisa,
 • primanje žalbi protiv odluka o odbijanju besplatne pravne pomoći, dostavljanjem istih Komisiji za pritužbe.
 1. Telefonskim putem i nakon radnog vremena, pruža momentalnu besplatnu pravnu pomoć uhapsenim ili pritvorenim licima u policiji.
 2. Angažuje advokata sa liste advokata koju obezbeđuje AKK i prati tok slučaja,
 3. Donosi odluke u vezi sa prihvatanjem ili odbijanjem besplatne pravne pomoći,
 4. Sarađuje sa relevantnim institucijama u pružanju besplatne pravne pomoći,
 5. Obavlja istraživanja i analize o pružaocima i korisnicima besplatne pravne pomoći i daje preporuke iz rezultata istraživanja,
 6. Stara se o usaglašenosti sa svim zakonskim rokovima u skladu sa važećim zakonima Republike Kosovo.
 7. Vodi evidenciju, pohranjuje i arhivira predmete korisnika besplatne pravne pomoći,
 8. Sastavlja redovne izveštaje za direktnog nadzornika,
 9. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonskim mandatom.

Kvalifikacije:

 • Odlično  specijalizovano znanje u oblasti zakonodavstva i veština sastavljanja podzakonskih akata
 • Dobro poznavanje albaskog i sprskog jezika
 • Poznavanje važećih zakona i propisa;
 • Sposobnost u komunikaciji, planiranju rada, i eventualnom koordinasanju sa osobljem na administrativnom nivou;
 • Veština analiziranja, istraživanja  i formulisanja  preporuka i profesionalnih saveta;
 • Odlične veštine u korišćenju računara, u programima Microsoft Word, Excel, Power Point, Acces
 • Univerzitetska diploma pravnog fakulteta i najmanje dve godine profesionalnog radnog iskustva;
 

Tajanje imenovanja:  Do 31.12.2020. godine

Procedura konkurisanja

 

Formulari za zapošljavanje  mogu se podići u Agencij za besplatnu pravnu pomoć, ulica Zenel Salihu br. 30, Priština, u regionalnim kancelarijama za besplatnu pravnu pomoc u

Mitrovici, kao i  na internet stranici ABPP anjf.rks-gov.net

 

Uz uredno popunjen formular, kandidat mora dostaviti dokaz o završenoj školi, sertifikate o završenim kursevima, dokaz o prethodnom radnom iskustvu, dve preporuke, kopije dva zadnja izveštaja o oceni rada, i lićna dokumenta.

 

Upotreba pogrešnog formulara ili formulari sa nekompletnim traženim podacima, smatraće se nevažećim.

 

Konkursnu dokumentaciju dostaviti Kancelariji personala br. 3, u Agenciji za besplatnu pravnu pomoć, ul. “Zenel Salihu” br. 30 Priština ili putem pošte.

 

Konkursni rok počinje  18.maja 2020. i trajaće do 25. maja 2020. godine, do 16h.

 

Dokumentacija koja pristigne nakon naznačenog roka, neće se uzeti u razmatranje.

 

Za dodatne informacije, možete dobiti  pozivom na broj 038 200 18 942.

Comments