Kosovska policija raspisala konkurs za prijem novih pripadnika

Kosovska policija raspisala je konkurs za prijem novih policijskih službenika. Otvoren je do 10. maja.

Da bi se prijavili na konkurs, svi kandidati moraju da podnesu – formular za prijavu; izjavu u vezi sa “istragom prošlosti”; primerak diplome srednje škole ili visokog obrazovanja ili uverenje, ili nostrifikovanu diplomu ukoliko je kandidat završio školovanje van Kosova; dokaze o ostalim kvalifikacijama; izvod rođenih ili, kako iz policije navode – “ekstrakt” iz Centralnog registra civilnog stanja; potvrdu iz suda da kandidat nije kažnjavan i pod istragom; primerak važeće lične karte ili pasoša; jednu fotografiju veličine 5×5.

Dokumentacija bi trebalo da bude važeća i datuma nakon datuma objavljivanja konkursa – posle 16. aprila.

Kandidati formulare za podnošenje prijava mogu da preuzmu u kancelarijama Regionalnih direkcija, u policijskim stanicama, ili sa Internet stranice KP-a – OVDE.

Dokumentacija se podnosi lično u kancelariji osoblja u okviru regionalnih direkcija u Prištini, Mitrovici-Jug, Peći, Prizrenu, Uroševcu, Gnjilanu, Mitrovici-Sever i Đakovici, svakog radnog dana, od 09:00 do 15:00.

Svi budući pripadnici ove policije u obavezi su, takođe – polaganja pismenog testa, testa fizičke sposobnosti, prolaska procesa intervjuisanja, psihološkog testiranja, lekarske kontrole i provere prošlosti.

Za detaljnije informacije, kandidati mogu da kontaktiraju regionalne direkcije KP-a, ili Sektor regrutacije i selekcije, Generalne direkcije policije, od 9:00 do 15:00, na brojeve telefona – 038-5080-1002; 038-504-504-1751 i 038/245-184.

Izvor: Kossev

Comments