• Početna>
  • Vesti>

Kosovski Ustavni sud potvrdio ustavnost preporuke za alokaciju 11 miliona evra na ime troškova struje za sever

Odluka kosovske skupštine od 6. maja za alokaciju 11 miliona evra za plaćanje struje za četiri severne opštine u skladu je sa kosovskim Ustavom, potvrdio je Ustavni sud nakon pritužbe poslanika Demokratske partije Kosova ovom sudu.

Radi se o zahtevu KO 93/21, koji su sredinom maja podneli poslanici Bljerta Deljiu-Kodra i 12 drugih poslanika, zatraživši od Ustavnog suda ocenu ustavnosti tadašnje preporuke Skupštine Kosova da se pokriju gubici utrošene struje na Severu, a nakon što je u decembru 2020, Kosovo dobilo energetsku nezavisnost od Srbije.

„Sud je jednoglasno odlučio da:
(i) je zahtev prihvatljiv;
(ii) osporeni Akt Skupštine, od 6. maja 2021. godine je u saglasnosti sa stavovima 1, 5 i 14. člana 65 [Nadležnosti Skupštine] Ustava Republike Kosovo;
(iii) osporeni Akt Skupštine, od 6. maja 2021. godine, u saglasnosti je sa članom 24 [Jednakost pred zakonom] u vezi sa članom 55 [Ograničenje prava i osnovnih sloboda] Ustava Republike Kosovo i članom 1 (Opšta zabrana diskriminacije) Protokola br. 12 Evropske konvencije o ljudskim pravima;
(iv) odbije zahtev za privremenu meru; i
(v) odbije zahtev za javnu raspravu“.

U odluci je navedeno da je KOSTT ovlašćen da pokrije odstupanja električne energije u četiri opštine na severu, koristeći prihode iz sopstvenog budžeta, i to sredstva koja će biti nadoknađena „iz dividende ili nekog drugog mogućeg mehanizma“.

Takođe, kosovska vlada je obavezna da u roku od 6 meseci „obezbedi čitav proces ubacivanja u sistem fakturisanja, prema pravilima i zakonima na snazi, u saradnji sa odgovornim stranama za fakturisanje potrošača u četiri (4) relevantne opštine sa električnom energijom“, navodi se u ovoj odluci.

Sud je naglasio da je odluka kosovske skupštine, odnosno ovlašćenje koje je dala KOSTT-u za pokrivanje gubitaka u električnoj energiji, „privremenog“ karaktera jer upravo za cilj ima „proces ubacivanja u sistem naplate potrošača električne energije u četiri opštine Republike Kosovo“.

Posebno je istaknuto da pred Ustavnim sudom nisu osporeni zakoni, odluke ili drugi akti doneti pre usvajanja preporuke Skupštine od 6. maja, a na osnovu kojih je Skupština bila nadležna da o tome odlučuje, kao ni zakonska ovlašćenja drugih organa u odnosu na javno preduzeće KOSTT, što je bila jedna od zamerki poslanika PDK koji su se obratili Ustavnom sudu.

Nisu osporene ni odluke redovnih sudova, a tiču se postupaka vođenih nakon tužbi Ombudsmana i povezane sa odlukom Odbora Regulatorne kancelarije za energiju (RUE) od 6. februara 2012. godine ali koja je ukinuta 13. aprila 2017. godine.

Podsetimo, radilo se o odluci da se potrošačima električne energije u ostalim kosovskim opštinama, fakturiše dodatni iznos od 3.5%  a sa navodnim ciljem pokrivanja gubitaka/odstupanja u energetskoj mreži u četiri severne opštine.

Posle ukidanja ove odluke RUE-a, pa sve do aprila 2021., Ustavni sud tvrdi da su odstupanja u elektroenergetskom sistemu Kosova, pokrivana iz budžeta Kosova, premda su sa srpske strane navodili da je trošak utrošene struje na severu sve do decembra prošle godine išao zapravo na teret EPS-a.

Sada je to što utrošena struja potrošača iz četiri opštine na severu nije fakturisana, odnosno „gubitak“, zavedeno kao „kao odstupanja Kosova prema sistemu Kontinentalne Evrope“.

Kosovska skupština je 6. maja ove godine, sa 61 glasom „za“, a bez prisustva poslanika opozicije, usvojila preporuke Komisije za privredu povodom zahteva JP KOSTT da obezbedi 11 miliona evra kojima, kako je navedno tada se pokriva utošak struje na severu.

Među preporukama je bilo da se kosovska vlada obavezuje da u roku od 6 meseci pronađe rešenje za proširenje sistema naplate u severnim opštinama.

Tada su iz kosovske vlade naveli da će imati rešenje u ovom vremenskom roku koje je „izostajalo proteklih 20 godina“, kako na to gledaju u Prištini.

Rešenje je izostalo. Štaviše, bilo je više kritika u javnosti da se radilo o nerazumno kratkom roku za takvu vrstu rešenja, a osim toga, Kosovo se trenutno suočava sa velikom energetskom krizom.

Inače, u odluci Ustavnog suda, podsetili su i na dešavanja od pre tačno godinu dana, kada je Kosovo steklo energetsku nezavisnost u odnosu na Srbiju, i obaveze koje je preuzelo:

„Da je 14. decembra 2020. godine, počelo sprovođenje Sporazuma o povezivanju KOSTT-a sa ENTSO-E. Sporazumu o povezivanju sa ENTSO-E prethodila je ratifikacija u Skupštini Međunarodnog sporazuma između Republike Kosovo i Republike Albanije, 30. marta 2017. godine, koji je omogućio formiranje zajedničkog regulatornog bloka, koji je poznat kao Regulatorni bloka–AK. Ovaj poslednji i gore navedeni Sporazum sa ENTSO-E, su Republici Kosovo omogućili: (i) da dobije energetsku nezavisnost od regulatornog bloka Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija; (ii) da funkcioniše kao nezavisna regulatorna zona unutar Bloka-AK, u okviru sinhrone zone Kontinentalne Evrope; i (iii) prepoznavanje na energetskim mapama Evrope, priznajući suverenitet nezavisne regulatorne zone u elektro-energetskom sistemu Kontinentalne Evrope. U zamenu, institucije Kosova su se obavezale, između ostalog, da (i) garantuju balansiranje elektroenergetskog sistema unutar svoje regulatorne zone tako što će, kao posledica, da rešavaju odgovarajuće gubitke/odstupanja; dok će se, u slučaju kršenja obaveza koje proizilaze iz ovog Sporazuma, Republika Kosovo suočiti: (i) sa financijskim kažnjavanjem; i (ii) sa preispitivanjem statusa KOSTT-a u okviru ENTSO-E“.

Izvor KoSSev

Comments

Pročitaj još