Dr Milan Mišić izabran za predsednika Akademije strukovnih studija kosovsko metohijske

Na sednici Saveta Akademije strukovnih studija kosovsko metohijske, održanoj danas u sedištu Akademije u Leposaviću, za predsednika Akademije izabran je dr Milan Mišić, profesor strukovnih studija.

Dr Milan Mišić rođen je 25.2.1966. u Kosovskoj Mitrovici. Na Mašinskom fakultetu u Prištini diplomirao je 1991. Magistrirao i doktorirao na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu. Profesionalnu karijeru započeo je na Mašinskom fakultetu u Prištini kao asistent pripravnik, asistent i docent. Docent je na Departmanu tehničkih nauka na Državnom
univerzitetu u Novom Pazaru.

Poseduje licencu za odgovornog projektanta termotehnike, procesne i gasne tehnike. Više puta je bio na stručnom usavršavanju u zemlji i inostranstvu. Na Mašinskom fakultetu u Prištini upravljao je Laboratorijom za automatizaciju proizvodnje. Bio je konsultant u više preduzeća na uvođenju sistema kvaliteta, od kojih je najveće RMHK „Trepča“- Kosovska Mitrovica.

Objavio je više od sto naučno-stručnih radova na nacionalnim i međunarodnim skupovima i časopisima. Autor i koautor je tri monografije od nacionalnog značaja, dve univerzitetske
zbirke zadataka. Učesnik je na pet domaćih i međunarodnih naučno istraživačkih projekata.

Na VTŠSS u Zvečanu je u zvanju profesora od 2007. godine. Bio je dva mandata direktor VTŠSS u Zvečanu.

Akademija strukovnih studija kosovsko metohijska osnovana je Odlukom Vlade Republike Srbije 2019. godine, statusnom promenom spajanja tri visokoškolske ustanove:

Visoke ekonomske škole strukovnih studija Peć u Leposaviću, Visoke tehničke škole strukovnih studija Zvečan u Zvečanu i Visoke tehničke škole strukovnih studija Uroševac u Leposaviću.

Akademija je samostalna visokoškolska ustanova, koja ostvaruje osnovne strukovne, specijalističke strukovne i master strukovne studije iz dve ili više oblasti.

Akademija posluje na osnovu Dozvole za rad izdate od strane ministarstva nadležnog za poslove visokog obrazovanja.

Izvor: TV Most

Comments