Civilno društvo u službi zaštite dečijih prava

Nakon poslednjih istraživanja, rezultati su pokazali da je zakonski okvir u vezi sa zaštitom prava deteta delimično primenljiv na Kosovu. Sistemi zaštite dece u opštinama na severu Kosova su slabo razvijeni i pružaju veoma ograničen broj usluga.

Kako bi doprineli stvaranju jednakih mogućnosti za razvoj dece i mladih, afirmacijom demokratskih vrednosti i osnaživanjem mladih za aktivno i odgovorno učešće u zajednici, organizacije civilnog društva bave se često pravima dece.

Nenad Radivojevic je direktor jedne takve koja se bavi ovom temom ukazuje na prava i obaveze i nas i dece i često na nepoštovanje prava deteta kroz kreiranje novih i afirmisanje postojećih mehanizama za zaštitu.

Pored njega u ovoj emisiji poslušajte ostale aktiviste i mlade volontere koji se bave zaštitom dečijih prava

Comments