• Početna>
 • Oglasi>

Fakultet umetnosti u prvu godinu studija za školsku 2024/25.godinu upisuje 48 studenata

Fakultet umetnosti u Zvečanu je višedecenijska, uspešna obrazovno-umetnička ustanova čija
je osnovna delatnost visokoškolsko obrazovanje iz oblasti: likovnih, muzičke i dramskih
umetnosti i društveno-humanističkih nauka na studijama prvog (osnovne akademske) i drugog
stepena (master akademske studije), u skladu sa pravilima studiranja zasnovanim na
evropskom sistemu prenosa i akumulacije ESPB bodova.

Nastava se organizuje u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, koji se temelji na principima Bolonjske deklaracije.
U prvu godinu Osnovnih akademskih studija, na akreditovane studijske programe Fakulteta
umetnosti, može se upisati 48 studenata, 26 na budžet i 22 koji će se samofinansirati.
Osnovne akademske studije na Odseku likovnih i dramskih umetnosti može
upisati:

 1. Lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položi ispit za
  proveru sklonosti i sposobnosti.
 2. Lice koje nema završeno srednje obrazovanje ako položi dopunski ispit prema
  programu obrazovanja za srednje škole.
  U prvu godinu osnovnih akademskih studija na Odseku muzičke umetnosti može se upisati:
 3. Lice koje ima odgovarajuće srednje muzičko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i
  položi ispit za proveru sklonosti i sposobnosti (srednje muzičke škole, škola za
  muzičke talente u Ćupriji). Srednje muzičko obrazovanje obrazovnog profila muzički
  izvođač – gudački instrumenti, sa glavnim predmetom Violina, smatra se
  odgovarajućim srednjim muzičkim obrazovanjem za kandidate koji konkurišu za
  studijski program Izvođačke umetnosti, modul Gudački instrumenti – podmodul Viola.
 4. Lice koje nema završeno srednje obrazovanje ako položi dopunski ispit prema
  programu obrazovanja odgovarajućeg obrazovnog profila za srednje muzičke škole.
 5. Lice koje ima završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju (za upis na
  studijski program Muzička pedagogija) ako položi dopunski ispit.
 6. PROGRAM DOPUNSKIH ISPITA I ISPITA ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI
  ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

 7. DOPUNSKI ISPITI
  Kandidati koji su se prijavili za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis
  na Fakultet, a nisu završili srednju školu (sa minimum tri razreda srednje škole) i
  kandidati koji imaju završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, a apliciraju
  za upis na studijski program Muzička pedagogija, polažu dopunski ispit čiji je sadržaj dat u
  Pravilniku za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija.
  Dopunski ispit polaže se kao jedinstven ispit, a prema utvrđenom rasporedu polaganja.
  Položen dopunski ispit važi samo za akademsku godinu u kojoj je položen.
  Ispitni zahtevi svih nastavnih predmeta koji se polažu na dopunskom ispitu formirani su
  na osnovu gradiva IV razreda srednjeg obrazovanja.
  Ispitni zahtevi svih nastavnih predmeta koji se polažu na dopunskom ispitu na Odseku
  muzičke umetnosti formirani su na osnovu gradiva IV razreda srednjeg obrazovanja muzičke
  struke.
  Obavezni Dopunski ispiti:
  ODSEK LIKOVNIH UMETNOSTI
 8. Srpski jezik i književnost (pismeni i usmeni ispit),
 9. Istorija (usmeni ispit),
 10. Istorija umetnosti (usmeni ispit),
 11. Psihologija (usmeni ispit).
  ODSEK MUZIČKE UMETNOSTI
 12. Srpski jezik i književnost (pismeni i usmeni ispit),
 13. Solfeđo (pismeni i usmeni ispit),
 14. Harmonija (pismeni ispit),
 15. Kontrapunkt (pismeni ispit),
 16. Muzički oblici (usmeni ispit),
 17. Istorija muzike (usmeni ispit),
 18. Psihologija (usmeni ispit).
   ODSEK DRAMSKIH UMETNOSTI
 19. Srpski jezik i književnost (pismeni i usmeni ispit),
 20. Istorija (usmeni ispit),
 21. Strani jezik: engleski, francuski, ruski ili nemački (usmeni ispit),
 22. Likovna umetnost (usmeni ispit),
 23. Muzička umetnost (usmeni ispit).
  ISPIT ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI
  Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polaže ispit za
  proveru sklonosti i sposobnosti.
  Kandidat koji nije položio dopunski ispit ne može pristupiti polaganju Ispita za proveru
  sklonosti i sposobnosti.
  ODSEK LIKOVNIH UMETNOSTI
  Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti za kandidate koji konkurišu za studijske programe
  Slikarstvo, Vajarstvo, Grafika i Grafički dizajn traje tri dana i obuhvata:
  Studijski program SLIKARSTVO
 • crtanje mrtve prirode (gipsana figura, draperije…), tehnika: ugljen na pak
  papiru, dimenzije 70 × 100 cm – jedan dan,
 • crtanje figure prema živom/gipsanom modelu, tehnika: ugljen na pak papiru,
  dimenzija 70 × 100 cm – jedan dan;
 • slikanje mrtve prirode, tehnika: tempera na akvarel papiru (70 × 100 cm ili 70 ×
  50 cm) – jedan dan.
   Studijski program VAJARSTVO
 • crtanje mrtve prirode (gipsana figura, draperije…), tehnika: ugljen na pak papiru,
  dimenzije 70 × 100 cm — jedan dan,
 • vajanje glave prema živom ili gipsanom modelu — dva dana.
   Studijski program GRAFIKA
 • crtanje mrtve prirode (gipsana figura, draperije…), tehnika: ugljen na pak papiru,
  dimenzije 70 × 100 cm — jedan dan,
 • crtanje figure prema živom/gipsanom modelu,
  tehnika: ugljen na pak papiru, dimenzija 70 × 100 cm — jedan dan,
 • rad na pripremnim crtežima za grafičke tehnike (visoka i duboka štampa),
  materijal: tuš, pero, četka — jedan dan.
   Studijski program GRAFIČKI DIZAJN
 • crtanje mrtve prirode (gipsana figura, draperije…), tehnika: ugljen na pak papiru,
  dimenzije 70 × 100 cm — jedan dan,
 • crtanje figure prema živom/gipsanom modelu,
  tehnika: ugljen na pak papiru, dimenzija 70 × 100 cm — jedan dan,
 • rad na pripremi idejnog rešenja grafičkog dizajna na zadatu temu, materijal:
  lenjiri, olovke, flomasteri, šestar, tuš, rapidograf – jedan dan.
  Napomena: Radi utvrđivanja talenta za likovno stvaralaštvo kandidati nisu u
  obavezi da dostavljaju mapu sa crtežima.
   ODSEK MUZIČKE UMETNOSTI
  Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti za kandidate koji konkurišu za studijske programe
  Muzička pedagogija i Izvođačke umetnosti obuhvata:
   Studijski program MUZIČKA PEDAGOGIJA
  Kandidati koji konkurišu za studijski program Muzička pedagogija, polažu:
   Ispit iz Harmonije sa analizom muzičkog dela
 • harmonizacija zadatog soprana, basa ili kombinacija oba glasa,
 • formalna i harmonska analiza kraće (ili dela veće) kompozicije.
   Ispit iz Solfeđa čiji su programski zahtevi usklađeni sa težinom gradiva predmeta
  Solfeđo, obrazovnog profila Muzički saradnik – teoretičar.
  Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dela.
 • Pisani deo:
  o jednoglasni diktat,
  o test iz teorije muzike
 • Usmeni deo:
  o melodijska etida a prima vista (alteracije, modulacije, mutacije),
  o parlato primer a prima vista.
   Ispit iz Klavira (obligat):
 • jedna lestvica,
 • jedna etida ili virtuozna kompozicija sličnih zahteva (Černi op. 299, I i II sveska;
  Kramer-Bilov, I i II sveska; Lehšorn op. 66 …),
 • jedna kompozicija polifonog stila (J. S. Bah: Invencije),
 • stav sonatne forme (Hajdn, Mocart, Betoven …),
 • jedna kompozicija po slobodnom izboru.
  Napomena: Program se izvodi napamet.
   Studijski program IZVOĐAČKE UMETNOSTI
  Svi kandidati koji konkurišu za studijski program Izvođačke umetnosti, polažu:
   Ispit iz SOLFEĐA, čiji su programski zahtevi usklađeni sa težinom gradiva
  predmeta Solfeđo, obrazovnog profila Muzički izvođač.
  Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dela.
 • Pisani deo:
  o Jednoglasni diktat
 • Usmeni deo:
  o melodijska etida a prima vista (alteracije, modulacije, mutacije)
  o parlato primer a prima vista
   Ispit iz INSTRUMENTA (zavisno od modula/podmodula za koji kandidat konkuriše):
  Programski zahtevi po modulima (podmodulima):
   Modul KLAVIR
 • preludijum i fuga (J. S. Bah: DTK prva i druga sveska),
 • virtuozna etida,
 • stav sonate pisane u sonatnom obliku.
  Napomena: Program se izvodi napamet.

Comments

Oglašavajte se kod nas

Napravite upit