• Početna>
  • Vesti>

Specijalni sud Kosova: Oslobađanje Hisnija Gucatija i razmatranje izmene kazne Nasimu Haradinaju

Foto: Reporteri

Po dobijanju izveštaja od sekretara Specijalizovanih veća Kosova Fidelme Donlon, o vladanju Nasima Haradinaja tokom boravka u pritvoru, predsednica Specijalizovanih veća Kosova, sudija Ekaterina Trendafilova, donela je 12. oktobra 2023. odluku da razmotri pitanje izmene kazne izrečene Haradinaju i mogućnost njegovog puštanja na slobodu pod izvesnim uslovima.

Ona se predhodno  konsultovala sa sudijama panela koji su izrekli kaznu, kao što je predviđeno članom 51(2) Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu , i uzela u obzir faktore navedene u pravilu 196(3) Pravilnika o postupku i dokazima, kao i usmenu raspravu održanu sa  Haradinajem.

Bila mišljenja da su krivična dela za koja je Haradinaj osuđen neosporno teška, imajući u vidu zastrašujući efekat koji je otkrivanje poverljivih informacija imalo u odnosu na (potencijalne) svedoke, ali da postoji niz faktora koji govore u prilog izmeni kazne, stoji u saopštenju Specijalizovanih veća kosova.

Predsednica je istakla da je Haradinaj na usmenoj raspravi izrazio kajanje i pokazao rešenost da se ubuduće uzdrži od svih radnji koje bi mogle predstavljati krivična dela protiv pravosuđa. Međutim, ona je napomenula da su Haradinaju u pritvorskom objektu izricane disciplinske mere. S obzirom na to, mišljenja je da  Haradinaj jeste napravio izvestan pomak ka rehabilitaciji, ali da taj pomak nije dovoljan.

Trendafilova je stoga naložila sekretaru da u određenom roku podnese izveštaj o daljem vladanju Nasima Haradinaja u pritvorskom objektu, u cilju donošenja odluke o eventualnoj izmeni kazne. Odluka se može naći na vebsajtu Specijalizovanih veća.

Postupci vezani za ozmenu i ublažavanje kazni Zakona su zasebni. Kada osuđeno lice izdrži dve trećine kazne, ono stiče uslove da se razmotri mogućnost ublažavanja ili izmene kazne, što ne znači da ima pravo na ublažavanje ili izmenu kazne.

Predsednica Specijalizovanih veća Kosova, sudija Ekaterina Trendafilova, donela je takođe,12. oktobra 2023. odluku o izmeni kazne izrečene Hisniju Gucatiju i odobrila njegovo puštanje na slobodu 18. oktobra 2023. ili približno tog datuma, pod uslovima izloženim u toj odluci.

Ti uslovi će se primenjivati do isteka kazne od četiri godine i tri meseca koju je izrekao panel Apelacionog suda.

Trendofilova je istakla da će odluka biti povučena ukoliko se  Gucati ne bude pridržavao bilo kojeg od uslova izloženih u odluci, da se ubuduće uzdrži od svih radnji koje bi se mogle smatrati krivičnim delima protiv pravosuđa i da se pridržava svih uslova iz odluke o puštanju na slobodu.

Comments

Pročitaj još