• Početna>
  • Vesti>

Počeo prijem zahteva penzionera za rehabilitaciju u 2023. godini

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je Oglas za prijem zahteva za
upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2023. godinu. Pravo na desetodnevnu
besplatnu rehabilitaciju u banjama i lečilištima Srbije imaju korisnici starosnih,
invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije,
čija penzija iznosi do 37.809 dinara, i koji osim penzije nemaju druga lična primanja. Pravo
da se jave na oglas imaju i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i
koji primaju penziju iz inostranstva (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.1.2023.
godine 1€ = 117,3742 dinara), pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 37.809 dinara.
Uz prijavu je potrebno podneti penzijski ček; dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod
banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo); popunjenu prijavu sa
izjavom na propisanom obrascu, gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije korisnik
nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju po oglasu u 2020, 2021. i 2022.
i da ovlašćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da u njegovo ime i za
njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na
rehabilitaciju; i raspoloživu medicinsku dokumentaciju ukoliko je korisnik poseduje.
Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale
Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a mogu se podneti i u najbližoj organizacionoj
jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta
stanovanja. Korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno
boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda
prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.
Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.
Prijave na oglas se podnose od 11. februara, i zaključno sa 2. martom 2023. godine.
Rang lista penzionera koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju objavljuje se
dvadeset prvog radnog dana od dana isteka oglasa, a na rang listu se može podneti prigovor
nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli.
Komisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore, obavesti podnosioce
prigovora i utvrdi konačnu rang listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na
rehabilitaciju, koju objavljuju na oglasnim tablama organizacija korisnika penzija /Saveza
penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost”/, Direkcije Fonda,
Pokrajinskog fonda i filijala Fonda.

Comments

Pročitaj još