• Početna>
  • Vesti>

Ombudsman na Kosovu podržava sklapanje istopolnih brakova: Priznavanje odnosa lica istog pola treba izričito definisati Nacrtom građanskog zakonika

Foto: Koha ditore

Ombudsman, u skladu sa nadležnostima i odgovornostima, određenim Ustavom i relevantnim zakonima, objavljio je svoje mišljenje i stavove u vezi sa priznavanjem porodičnih odnosa lica istog pola.

Ovim mišljenjem Ombudsman ističe garancije Ustava za poštovanje privatnog i porodičnog života, kao i “zaštitu od diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije za svakog građanina”, navodi se u saopštenju.

Ombudsman ističe da su porodični odnosi zagarantovani Ustavom, i u skladu sa Zakonom o zaštiti od diskriminacije, trebaju biti priznati i definisani Građanskim zakonikom za lica istog pola, bez ikakve razlike i na isti način kao za osobe suprotnog pola.

Ombudsman smatra da Ustav Kosova, time što izričito ne navodi da je pravo na brak pravo između „muškarca i žene“, ne predstavlja nikakvu prepreku da se zaključi da lišavanje lica istog pola od prava na sklapanje braka, predstavlja povredu prava za zaštitu od diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije.

Nadalje, Ombudsman smatra da aktualna formulacija Nacrta građanskog zakonika omogućava registrovanje civilnih zajednica između osoba istog pola, a da se jasno ne definiše šta predstavlja registrovana civilna zajednica, i da če se ovi odnosi regulisati uslovima i procedurom za priznavanje ovih zajednica posebnim zakonom, ne predstavlja rešenje i ne odražava prava zagarantovana Ustavom.

Ombudsman smatra da se priznavanje odnosa lica istog pola treba izričito definisati Nacrtom građanskog zakonika, u okviru uređenja porodičnih odnosa.

Comments

Pročitaj još