• Početna>
  • Vesti>

Zvečan: Konkurs za prijem u radni odnos jedanaest medicinskih sestara/tehničara

Foto: Radio Mitrovica sever

Na osnovu člana 67. i 68. Zakona br. 06 / L-114 o Javnim Službenicima, člana 8. Zakona o Radu br. 03 / L-212, u skladu sa članom 4. Administrativnog Uputstva br. 07/2017: Opština Zvečan, dana 12.10.2021. godine objavljuje: 

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Primarno zdravstvo

  1. Naziv radnog mesta:               Medicinska sestra/tehničar

Broj pozicija: Jedanaest (11);

Ocena / koeficijenti: H-69;

Trajanje ugovora: Na neodređeno vreme;

Period probnog rada: Šest meseci;

Radno vreme: 40 sati.

Opis dužnosti i odgovornosti:

– Prima i trijažira pacijente;

– Priprema pacijente za lekarski pregled;

– Obavlja administrativno-zdravstvene poslove;

– Odgovoran za učešće pacijenta;

– Vrši, prema potrebi, rad na dosijeima, intervencijama, pokroviteljstvu, terenskom i zdravstvenom obrazovanju;

– Primenjuje terapiju i prati vitalne znake tokom transporta pacijenata;

– Pruža odgovarajuće zdravstvene savete pacijentima kojima je potrebno dalje lečenje;

– Prema nalogu glavne sestre, obavlja i druge poslove zasnovane na zakonu;

– Odgovoran je za svoj rad glavnoj sestri i šefu sektora porodične medicine;

Profesionalne kvalifikacije, veštine:

– Zavrsena srednja Medicinska skola;

Potrebna dokumenta:

Aplikacija

– Ekstrakt iz matične knjige rođenih (kopija);

– Kopija diplome; 

– Dokaz da nije kaznjen i pod istragom (original);

– Lična karta (kopija).

Rok i način prijave:

30 dana od dana objavljivanja konkursa (12.10.2021) ostaje samo obaveštenje, dok konkurs ostaje otvoren 15 dana, počev od 11.11.2021-25.11.2021.

Podnošenje zahteva

Aplikacije se mogu preuzeti i podneti svakog radnog dana u Kancelariji  broj 33 u zgradi  opštine Zvečan – ulica Kralja Milutina b.b. u periodu od 9:00 do 14:00 časova.

Detaljne informacije o svim pozicijama sa opisom posla, traženim kvalifikacijama, radnim iskustvom i ostalim veštinama, možete dobiti u kancelariji br. 33 u zgradi opštine Zvečan.

Zahtevi poslati nakon zatvaranja konkursa neće se uzeti u obzir. Nekompletirani zahtevi mogu biti odbijeni.

Zbog velikog broja dobijenih zahteva, biće pozvani samo kandidati koji su ušli u uži izbor, biće kontaktirani putem (e-maila) ili u nedostatku potvrđivanja email-om od strane kandidata, biće obavešteni putem telefona i dužni su da ponesu sa sobom originalna dokumenta o kvalifikacijama i izvršenim obukama. U slučaju nedostavljanja originalne dokumentacije, kandidati će biti isključeni iz regrutacione procedure. 

Civilna služba Kosova pruža jednake uslove zapošljavanja za sve građane Kosova i prima aplikacije svih lica muškog i ženskog roda iz svih zajednica na Kosovu.

Rezultati će biti objavljeni na link: https://konkursi.rks-gov.net/, kao i oglasnoj tabli opštine Zvečan.

Comments

Pročitaj još