Agencija za borbu protiv korupcije: Rakočević može biti predsednik UNS-a, nema sukoba interesa

„Nema zakonskih smetnji da pored javne funkcije direktora Doma kulture u Gračanici obavljate dužnost predsednika Udruženja novinara Srbije, odnosno navedena situacija sama po sebi ne predstavlja sukob interesa u smislu odredaba Zakona“, navela je Agencija za borbu protiv korupcije u obaveštenju poslatom novinaru Živojin Rakočeviću. Ovu informaciju su sa medijima podelili članovi Uprave UNS-a, njih 12.

Živojin Rakočević je, nakon što je Кandidaciona komisija UNS-a u sredu usvojila prigovore Anela Grbovića i Dragane Pejović na njegovu kandidaturu za predsednika UNS-a, sa dva glasa za (Petar Jeremić i Ljiljana Smajlović) i jednim protiv (Snežana Bradić), zatražio od Agencije tumačenje da li je u sukobu interesa ukoliko bude izabran za predsednika UNS-a, imajući u vidu član 20 Statuta UNS-a na koji su se članovi Кandidacione komisije pozvali, a na osnovu kojeg, navodno, ne može biti uvršćen u konačnu listu kandidata za izbor u organe UNS-a. 

Agencija je, između ostalog, istakla da obavljanjem dužnosti predsednika UNS uz javnu funkciju direktora Doma kulture u Gračanici, Rakočević nije „u povredi odredbi čl. 40. st.1. Zakona o sprečavanju korupcije u vezi čl. 20 Statuta UNS, niti u navedenoj situaciji postupa suprotno odredbi čl.49. Zakona.“ Agencija je navela i da je „uvidom u mišljenje Privremenog organa grada Prištine utvrđeno, pored ostalog, da Skupština grada Prištine, odsnosno Privremeni organ Prištine, ima status osnivača Doma kulture Gračanica, te shodno navedenom funkcija direktora Doma kulture Gračanica se smatra javnom funkcijom, odnosno u navedenoj situaciji se smatrate javnim funskcionerom“. 

„Imajući u vidu navedene zakonske odredbe i odredbe navedenog Statuta (UNS-a, prim.aut.), ocenjeno je da kao javni funkcioner ne pripadate kategoriji lica na koje se odnosi zabrana izbora u organe Udruženja, a koja su navedena u odredbi čl. 20 Statuta UNS-a, odnosno zaposleni, službenici i funkcioneri republičke ili pokrajinske Vlade i ministarstava i sekretarijata i lokalnih organa uprave“, navela je Agencija u obaveštenju Rakočeviću.

Izvor: RTV KIM

Comments