Kosovska Mitrovica: Raspisan konkurs za dodelu 94 stana u zakup

Privremeni organ Opštine Kosovska Mitrovica raspisao je konkurs za dodelu 94 stana u zakup na određeno vreme, socijalno ugroženim porodicama i mladim bračnim parovima .

Kako se navodi u konkursu, objavljenom na zvaničnoj internet stranici Privremenog organa ove opštine, stanovi će biti dati na korišćenje porodicama koje su socijalno ugrožene i stambeno nezbrinute, dok bračni parovi koji konkurišu, ne smeju imati više od deset godina bračnog staža. Još jedan uslov konkursa je da lica moraju imati prebivalište u Kosovskoj Mitrovici, najmanje dve godine od objavljivanja konkursa.

Stanovi koji se dodeljuju nalaze se u novogradnji u ulicama Vojvode Putnika (36 stanova), Luja Braja (22 stana), Kolašinskoj – “Stari vodovod” (12 stanova), Ulici majora Tepića (12 stanova) i Ulici oslobođenja (12 stanova).

Od danas, počinje da teče rok od 30 dana, u okviru kog će kandidati moći da podnesu pismeni zahtev i odgovarajuć u dokumentaciju.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosilac zahteva je dužan da uz zahtev priloži sledeću dokumentaciju – dokaze:

Nerešeno stambeno pitanje, odnosno neodgovarajući smeštaj, dokazuje se:

uverenjem o neposedovanju nepokretnosti podnosioca zahteva i članova porodičnog domaćinstva na teritoriji R.Srbije (uključujući AP Kosovo i Metohiju); Napomena: ne dostavljanje ovog uverenja za podnosioca zahteva i sve članova porodičnog domaćinstva, biće osnov za odbacivanje zahteva kao nepotpunog! Dokazuje se:

uverenjem Poreske uprave – filijala u Kosovskoj Mitrovici

potvrdom lokalne poreske administracije;

potvrdom JP „Direkcije za stambeni i poslovni prostor“;

potvrdom poslodavca;

za interno raseljena lica iz južnog dela grada – potvrda HPD da je njihova imovina uzurpirana, da nije prodata ili zamenjena;

Socijalni status, dokazuje se:

potvrdom o mesečnim prihodima podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva – izdaje poslodavac;

penzionim čekom;

potvrdom o primanju socijalne pomoći – izdaje Centar za socijalni rad);

Broj članova porodičnog domaćinstva podnosioca zahteva, dokazuje se:

overenom izjavom o zajedničkom domaćinstvu;

fotokopijom lične karte, izvodom iz MKR za svakog člana domaćinstva;

potvrdom o redovnom školovanju.

Prebivalište, dokazuje se:

uverenjem o kretanju prebivališta (sa naglašenim datumima promene prebivališta, ako je do istih došlo) za podnosioca zahteva i članove porodičnog domaćinstva, koje izdaje PU Kosovska Mitrovica sa sedištem u Raški.

Napomena: Bodovani će biti samo oni kandidati koji nisu menjali prebivalište u poslednje 2 godine;

Samohrani roditelj, dokazuje se:

pravosnažnom odlukom suda;

izvodom iz MKU;

odgovarajućom potvrdom Centra za socijalni rad).

Zdravstveno stanje, invalidnost ili trajne teške bolesti podnosioca zahteva ili članova njegovog porodičnog domaćinstva, dokazuje se:

komisijskim mišljenjem lekara zdravstvene ustanove u kojoj se podnosilac zahteva ili članova njegovog porodičnog domaćinstva leče;

rešenjem nadležnog organa o kategorizaciji invalidnosti;

rešenjem Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno drugog nadležnog organa).

Smrt ili nestanak člana porodičnog domaćinstva podnosiocima zahteva u ratnim dejstvima ili na ugroženim područjima, dokazuje se:

pravosnažnom odlukom nadležnog suda;

potvrdom nadležne organizacije Crvenog krsta;

izvod iz matične knjige umrlih.

Status mladog bračnog para, dokazuje se:

izvod iz matične knjige venčanih.

Napomena: Za ostvarivanje prava za dodelu stana komisija će razmotriti i ceniti svaki prilog koji podnosilac zahteva priloži, a koji nije predviđen navedenim uslovima oglasa.

ADRESA NA KOJU SE PODNOSE ZAHTEVI:

Zahteve sa potrebnom dokumentacijom i kontakt telefonom dostaviti preko pisarnice Opštinske uprave opštine Kosovska Mitrovica, ulica Lole Ribara bb, u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Foto: Radio Kosovska Mitrovica

Comments