Kosovo i EU održali 4. zasedanje Pododbora Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za pravdu, slobodu i bezbednost

Zvaničnici sa Kosova i iz Evropske unije zasedali su na digitalnom zasedanju 10. i 11. juna 2020. god. da bi razgovarali o dešavanjima poslednjih godina u oblasti pravde, slobode i bezbednosti. Razgovor je održan u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je stupio na snagu aprila 2016. god. Tokom dvodnevnog zasedanja, zvaničnici su razmenili stavove o različitim oblastima u vezi sa vladavinom prava, osnovnim pravima i unutrašnjim poslovima. Evropska unija i Kosovo su se u svim oblastima saglasili oko značaja primene prioriteta iz Evropske agende reforme i preporuka iz Izveštaja Komisije o Kosovu za 2019. god.

U vezi sa osnovnim pravima i pravima manjina, zaštitnik građana je izneo opšte stanje na Kosovu, a predstavnici su razgovarali o opštoj primeni ljudskih prava i prava manjina, rodne ravnopravnosti, slobode izražavanja i imovinskih prava. Razgovaralo se i o situaciji manjinskih zajednica, uključujući primenu zakona o upotrebi jezika i integraciji romske i aškalijske zajednice.

U oblasti unutrašnjih poslova, razmenjeni su stavovi o suzbijanju terorizma, suzbijanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije, kao i o migraciji, azilu i upravljanju granicama. Obe strane su se saglasile da je puna primena svih strategija u ovim oblastima od presudnog značaja. Komisija je podvukla posvećenost organa vlasti dogovoru Kosova i EU o primeni Zajedničkog akcionog plana za suzbijanje terorizma za Zapadni Balkan.

Što se tiče pravosuđa, strane su razgovarale o Funkcionalnoj oceni sektora vladavine prava i radu na opštoj sektorskoj strategiji u ovoj oblasti. Pomenuto je dalje puštanje u rad sistema za elektronsko upravljanje predmetima i centralizovanog registra krivičnih dosijea. EU je naglasila i potrebu da Skupština imenuje preostale članove Sudskog saveta Kosova i Tužilačkog saveta Kosova te da organi vlasti u celosti primene Zakon o posredovanju i Zakon o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca. 

Što se tiče suzbijanja korupcije i organizovanog kriminala, razgovaralo se o većem broju zakonodavnih dešavanja. Obe strane su se saglasile da je puna primena svih novih zakona u vezi sa vladavinom prava od presudnog značaja. EU je pozvala kosovske organe vlasti da usvoje revidirani Zakonik o krivičnom postupku i dodatne zakone u vezi sa suzbijanjem korupcije. Obe strane su se dotakle i pitanja policijske i međunarodne policijske saradnje. Strane su razgovarale i o potrebi da se pojačaju napori i unaprede kapaciteti za rad na suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala na visokom nivou. Posebno je ukazano na oduzimanje imovine proistekle iz krivičnih dela kao ključne stvari za postizanje napretka u ovoj oblasti.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica saopštenje

Comments