Na devetnaestoj redovnoj sednici SO Severna Mitrovica usvojen Memorandum o međuopštinskoj saradnji u cilju izgradnje Sigurne kuće

Devetnaesta redovna sednica Skupštine opštine Severna Mitrovica održana je u zgradi opštine Severna Mitrovica.

Sednici je prisustvovalo 18 od ukupno 19 odbornika.

Odbornici Igor Rajčić i Dušan Milunović su prisustvovali u svojstvu samostalnih odbornika.

Na sednici je predstavljen devetomesečni finansijski izveštaj o radu gradonačelnika kao i devetomesečni finansijski izveštaj o radu opštine. Usvojena je uredbe o dodeli subvencija kao i memorandum o međuopštinskoj saradnji koji se tiče regionalne Sigurne kuće.

Direktor Direkcije za zdravstvo i socijalna pitanja Vladimir Jakšić je predstavio izveštaje u ime gradonačelnika Gorana Rakića.

“Tokom prvog perioda od 9 meseci, aktivnosti opštine su bile usmerene na obezbeđivanje uslova za neometano i normalno funkcionisanje lokalne samouprave. Zahvaljujući uspešnom planiranju u prethodnom periodu, uspeli smo da radimo odgovorno i rešimo veliki broj zahteva podnetih od strane građana i institucija. U koordinaciji skupštine opštine, izrađen je predlog budžeta za 2020. Godinu. Pružena je i podrška lokalnim i regionalnim organizacijama civilnog društva, u cilju implementacije projekata koji su od interesa za opštinu Severna Mitrovica. Stavljanjem u funkciju svih kapaciteta opštinskih direkcija, uspostavljena je ibolja naplata usluga čime je zabeleženo i povećanje sopstvenih prihoda u odnosu na prethodnu godinu. Podneto je oko 3000 zahteva od strane građana i institucija od čega je većina uspešno rešena” rekao je Jakšić.

Što se tiče administrativnih usluga i centra za usluge građana, od ukupnih 9367 zahteva, uspešno je rešeno 8569.

Kada je reč o Kancelariji za registraciju biznisa podneto je 349 zahteva, što je i veći broj u odnosu na prvu polovinu godine, posebno za registraciju firmi i svi zahtevi su uspešno rešeni.

Direkcija za pitanja lokalnih zajednica i odnose sa javnošću u ovom periodu je primila 23 zahteva, a takođe je organizovana i neformalna grupa žena u kojoj su i predstavnici Opštine Severna Mitrovica.

Direkcija za urbanizam primila je 6 zahteva građana od kojih je 5 pozitivno rešeno, Direkcija katastra i geodezije je primila 746 zahteva građana od kojih je 609 obrađeno i rešeno. Ostali zahtevi su u kosovskoj agenciji za imovinu i katastar.

U Direkciji javnih usluga, investicija infrastrukture i inspekcija, je pored redovnih aktivnosti radila i na pripremi tehničke dokumentacije za proces javne nabavke i na praćenju projekata na terenu koji su planirani budžetom za 2019. Godinu i projektima koji su podržani od strane Ministarstva Administracije Lokalne Samouprave.

Što se tiče Direkcije za zdravstvo i socijalna pitanja, tokom obuhvaćenog perioda, ona je nastavila saradnju i koordinaciju sa zdravstvenim ustanovama u Severnoj Mitrovici, koji se prvenstveno odnose na praćenje svakodnevnih potreba ustanova, a sve u svrhu poboljšanja uslova rada zdravstvenih institucija i pružanja kvalitetnijih usluga građana.

U devetomesešnom periodu, Direkcija za obrazovanje, kulturu i sport je organizovala stalne sastanke sa direktorima zdravstvenih institucija gde se razmatraju potrebe i izazovi sa kojima se suočavaju đaci i osoblje. Na osnovu izvršenih analiza potreba i prikupljenih zahteva, završene su sve pokrenute procedure. Nakon navedenih aktivnosti i procedura sa nabavkom, sva nabavkom predviđena oprema je isporučena predškolskim ustanovama, osnosvnim i srednjim školama u Severnoj Mitrovici.

Verifikacija univerzitetskih diploma je jedna od primarnih aktivnosti direkcije a u devetomesešnom periodu je primljeno 37 zahteva za proces verifikacije. Pozitivno je rešeno 28 zahteva.

U prvih devet meseci je ukupno primljen 21 zahtev koji se odnose na finansijsku pomoć nevladinim organizacijama, stipendije i usavršavanja, kao i zahteve obrazovnih institucija za doniranje opreme i renoviranje školskih i predškolskih objekata.

Od 21 zahteva 16 je podetih od strane obrazovnih institucija a 2 zahteva za organizaciju sportskih turnira obrazovnog usavršavanja su odobrena.

U devetomesečnom finansijski izveštaju gradonačelnika pregled troškova po direkciji iz kategorije plata u ukupnom iznosu od 1,808,741.98 evra, roba i usluga 421,153.60 evra, opštinskih rashoda 49,676.17 evra, subvencija 6,625.00 evra, kapitalnih rashoda 1,197,913.00 evra što u ukupnom zbiru iznosi 3,484,109.75 evra.

Iz kategorija Roba i usluga predsedništva, od alociranih 31,278.00 evra utrošeno je 27,744.38. U kategoriji roba i usluga administracije od ukupnih 166,239.00 utrošeno je 159,982.72 evra.

Što se tiče roba i usluga u primarnom zdravstvu od alociranih 68,980.00 evra utrošeno je 68,970.00. U sekundarnom je od alociranih 40,700.00 utrošeno sve.

U kategoriji Roba i usluga u predškolskom obrazovanju je od 37,852.00 evra utrošeno 36,810.00, u osnovnom od 65,630.00 je utrošeno 51,415.00. U kategoriji srednjeg obrazovanja utrošeno je 35,531.50 od ukupnih 48,737.50.

U kategoriji opštnskih rashoda je od 75,527.84 evra utrošeno 49,676.17., dok je u kategoriji subvencija od 17,751.00 utrošeno 6,625.00. a broj rešenih slučajeva je 21.

Četvrta tačka dnevnog reda nadanašnjoj sednici je bila predstavljanje i usvajanje nacrta uredbe o dodeli subvencija.

“SO je dužna da usvoji novi pravilnik o dodeli subvencija. Mi smo i do sada imali pravilnik ali ova uredba definiše oblasti subvencija, jer su u pitanju subvencije iz oblasti kulture, ekonomskog rada, zdravstva i socijalne zaštite, omladine i sporta” rekao je predsedavajući SO Severna Mitrovica Dejan Gurešić.       

Sa 15 glasova za, usvojen je i Memorandum o međuopštinskoj saradnji koji se tiče regionalne Sigurne kuće.

Memorandum predstavlja saradnju četiri opštine na severu Kosova, u cilju izgradnje i funkcionalizacije socijalnog centra za zaštitu žrtava nasilja sa sedištem u Zubinom Potoku.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments