Predstavljeni godišnji i finansijski izveštaji za 2018. godinu na sednici SO S. Mitrovica

Na drugoj sednici SO Severna Mitrovica u 2019. godini predstavljeni su godišnji izveštaji o radu opštine za 2018. godinu kao i godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu.

Sednici je prisustvovalo 17 odbornika.

Na zahtev Ministarstva finansija, SO Severna Mitrovica je dodatno usvojila dve nove odluke a to su odluka o prenosu opštinskih prihoda prikupljenih u 2017. i 2018. godini kao i odluka o prenosu sredstava iz fonda.

U skladu sa, kako je rečeno, specifičnom situacijom u opštini, po ovlašćenju zamenika gradonačelnika, o ovoj tački dnevnog reda kao i o svim ostalim referisao je direktor Direkcije za zdravstvo i socijalna pitanja u opštinskoj administraciji Vladimir Jakšić.

“Jedna od najvažnijih aktivnosti je bila izrada srednjeročnog okvira troškova opštinskog budžeta za 2019. godinu, a u skladu sa predviđenom procedurom zakonskoh rokova sa zakonodavstvom na snazi i da je opštinsko rukovodstvo u cilju transparentnog procesa i što većeg učešća građana, predlog je donet u zakonskom roku i prosleđen vladi na dalji postupak. Nastavljena je i saradnja i koordinacija sa brojnim donatorima koji podržavaju projekat opštinskog tima za planiranje sa UN Habitatom, čime su stvoreni uslovi za početak realizacije.Organizovana je i GIZ obuka sa lokalnim osobljem u vezina nacrta opšinskog plana i strategije procene zaštite životne sredine” kazao je Jakšić.

Direkcija za urbanizam je indentifikovala sva strateška dokumenta sa centralnog nivoa i preuzela bazu podataka kao jedan od instrumenata za izradu opštinskog razvojnog plana. Što se tiče centra za usluge građana, podnet je veliki broj zahteva a najviše u dokumentima civilnog stanja i dokumenata katastra.

“Kancelarija za registraciju firmi, koja inače pokriva sve četiri opštine na severu, primila je i realizovala jako veliki broj zahteva. Služba za urbanizam i pored svakodnevnih aktivnosti, izdavanja dozvola, sve svoje resurse fokusira na izradu urbanističkog plana u saradnji sa UN Habitatom i Ministarstvom za prostorno planiranje” rekao je Jakšić.

Direkcija za javne usluge, investicije, infrastrukture i inspekcije analizom potreba stanovništva u 2018. je uspešno realizovala sve planirane budžete. Odeljenje inspekcije koje se nalazi u okviru ove inspekcije, radilo je na obaveštavanju u vidu zapisnika za bespravno sagrađene objekte na javnim površinama i doneta su 22 rešenja o rušenju i uklanjanju zidanih objekata.

Održano je i više sastanaka sa konsultantskom grupom, koja je u sastavu programa EU a za sprovođenje energetske efikasnosti i održivosti obnovljivih izvora energije.

Na osnovu memoranduma sklopnjenog između opštine Severna Mitrovica i GIZ-a, koji se odnosi na upravljanje otpadom, formirana je radna grupa čiji je zadatak efikasno otklanjanje otpada. Utvrđeno je 25 lokacija a predviđeno je i odlaganje medicinskog otpada kao i izgradnja regionalne deponije čija je realizacija u toku.

Direkcija za zdravstvo i socijalna pitanja čije je delovanje usko povezano sa predstavnicima zdravstvenih ustanova, uspešno je kroz saradnju realizovala potrebe i veliki broj projekata. U saradnji sa građanima, od ukupno primljenih 166 zahteva, 95 je odobreno za lečenje a 47 za socijalnu pomoć.

“Direkcija za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport kroz saradnju i stalnu komunikaciju uspela je da realizuje potrebe i da omogući bolje uslove za rad i boravak dece osoblja, na svim obrazovnim nivoima.U sklopu aktivnosti koja je takođe pod ovom direkcijom, verifikaciju univerzitetskih diploma, svih 110 zahteva je obrađeno i predato komisiji za sekreterijat u Prištini, čije se odluke čekaju” rekao je Jakšić.

Govoreći o preraspodeli sredstava prikupljenih opštinskih prihoda, Jakšić je kazao da oni kao institucija, ne mogu uticati na odluke Ministarstva finansija.

“Kao i svake prethodne godine, Ministarstvo finansija vrši preraspodelu sredstava iz kategorija prikupljenih opštinskih prihoda u određene budžetske linije a bez mogućnosti da mi kao institucije utičemo. Ukupan iznos koji se prenosi je 63.182 evra od toga je prikupljeno do 2017. u svim prethodnim godinama 30.176 evra i u 2018. godini 33.000 evra. Preraspodela sredstava po uputstvu Ministarstva finansija je sledeća: U okviru direkcije opštinske administracije u kategoriji roba i usluga prenosi se iznos u visini od 37.264 evra a u Direkciji za infrastrukturne projekte i javne usluge a za potrebe održavanja stambenih objekata u visini od 25.918 evra. Ova preraspodela je obavezujuća” naveo je Jakšić.

Sredstva iz razvojnog fonda se tretiraju kao opštinski prihod i kao takva moguće ih je prenositi iz godine u godinu a iz ovog fonda se finansiraju dva velika projekta.

“Prvi je vatrogasna stanica a drugi je objekat Hale sportova.  Za potrebe izgradnje vatrogasne stanice prenosi se iznos prvog transfera u visini od 9.447 evra. Dodatni iznos od 125.846 evra za potrebne izgradnje Hale sportova takođe se prenosi iznos od prvog transfera u iznosu od 406 evra i dodatni iznos od 226.305 evra. Vezano za dodatna sredstva, dosadašnja praksa i zakonski okvir po kojima su sredstva prenošena po automatizmu su promenjeni tako da je sada potrebna odluka parlamenta za prenos ovih sredstava a prenos je odobren tek u novembru mesecu 2018. godine, u čijem slučaju nije postojala vremenska mogućnost implementacije navedenih projekata” zaključio je Jakšić.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments