Predstavljen “Informator” o izgradnji aktivnog odnosa između žena i organa lokalne samouprave

NVO „Santa Marija“ je uspešno implementirala projekat „Želimo da znamo – Građanke u akciji“.

Cilj projekta je bio izgradnja aktivnog odnosa između građanki opština severnog Kosova i lokalne samouprave putem „kreiranja“ i osnaživanja dobro informisanih građanki i građana, u skladu sa zahtevima novog regulatornog okvira Kosova.

Na završnoj ceremoniji održanoj danas u Kosovskoj Mitrovici predstavljeni su projektni rezultati i Informator koji je proistekao kao rezultat straživanja koje je sprovedeno.

U panelu su učestvovali Srđan Simonović iz nevladinog sektora, Biljana Milošević Jaredić, predsednica SO Zvečan i Luka Jovanović iz Studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta, koji su komentarisali rezultate istraživanja i zaključke u kojima se između ostalog navodi da građani, a i organizacije civilnog društva i mediji, nisu u dovoljnoj meri upoznati sa relevantnom pravnom regulativom ni pravima (mogućnostima) koja im stoje na raspolaganju, a koje bi značajno unapredile nivo njihovog uticaja na izabrane predstavnike u lokalnim organima samouprave.

Građani ne vide svoje izabrane predstavnike kao svoj servis i jasno i nedvosmisleno ukazuju jako malo poverenja u njihov rad.

Građani su veoma malo ili pak nimalo uključeni u proces donošenja odluka na lokalnom nivou, iako su većinski izrazili želju da budu pitani. Imperativ je da lokalni organi samouprave u cilju podizanja informacione osnove stanovništva unaprede postojeće i uspostave nove metode dvosmerne komunikacije sa građanima (internet/web stranice). Takođe, nužno je da ti kanali komunikacije budu kontinuirano promovisani i da građani budu podsticani da u navedenim procesima učestvuju. Saradnja sa organizacijama civilnog društva, kao i sa medijima, mora biti značajnije unapređena, čime će se obezbediti transparentnost u radu organa lokalne samouprave i unapređenje poverenja građana u njihov rad, jedan je od zaključaka u informatoru koji je danas predstavljen.

Projekat je podržan iz Katalitičkog fonda za civilno društvo organizacije CBM kao deo Programa sveobuhvatnog razvoja koji se sprovodi u saradnji sa organizacijama PAX i UN Habitat, a finansiran je od strane Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju.

 

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments