Fakultet umetnosti: Otvaranje kustoskog projekta Biljane Jotić

Fakultet umetnosti u Kosovskoj Mitrovici organizuje otvaranje kustoskog projekta Biljane Jotić ,,Umetnost na papiru” ,u četvrtak,23.11.2017.godine,u 19.00 sati,u Galeriji fakulteta umetnosti.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."