SUTRA ISPLATA ZAOSTALIH NOVCANIH NAKNADA ZA NEZAPOSLENE NA KOSMETU

splata privremene novčane naknade nezaposlenim licima za sedam meseci počeće sutra.
Sutra će biti isplaćene privremene novčane naknade za maj, jun, jul, avgust, septembar, oktobar i novembar 2015. godine.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."