• Početna>
  • Oglasi>

U toku prijava za upis studenata na osnovnim i master akademskim studijama na Filozofskom fakultetu

U prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i koji pokažu odgovarajući uspeh na prijemnom ispitu.

Master akademske studije može da upiše lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije, utvrđene akreditovanim studijskim programom na visokoškolskoj ustanovi, obima od 240 ESPB bodova i koje položi prijemni ispit.

Pored lica iz prvog stava, pravo upisa na master akademske studije imaju i kandidati koji nisu završili odgovarajuće osnovne akademske studije, ukoliko su na prethodnom nivou studija ostvarili prosečan uspeh najmanje 8,00 i položili diferencijalni i prijemni ispit.

Kandidati koji su završili četvorogodišnje studije po starom programu mogu upisati master akademske studije po istim uslovima kao i kandidati koji su završili osnovne akademske studije.

PRIJAVA NA KONKURS, PRIJEMNI ISPITI I UPIS KANDIDATA

Prijem dokumenata za polaganje prijemnog ispita za osnovne akademske studije: 17, 18, 19, 20. i 21. juna 2024. godine od 9.00 do 13.00 časova. Prijem dokumenata za polaganje prijemnog i diferencijalnog ispita za master akademske studije: od 16. do 26. septembra 2024. godine od 9.00 do 13.00 časova. Prijava se može izvršiti i elektronskim putem, slanjem skeniranih dokumenata na adresu: sasa.miletic@pr.ac.rs. Pre početka prijemnog ispita Studentskoj službi dostaviti na uvid originalna dokumenta potrebna za prijavu na konkurs.

Polaganje prijemnih ispita na osnovnim akademskim studijama: 3. jul 2024. godine u 10.00 časova. Polaganje diferencijalnih ispita na master akademskim studijama: 27. septembra 2024. godine u 10.00 časova, a polaganje prijemnih ispita: 30. septembra 2024. godine u 10.00 časova.

Objavljivanje preliminarne, jedinstvene rang-liste za upis na osnovne akademske studije: 4. jul 2024. godine u 8.00 časova; za master akademske studije: 1. oktobra 2024. godine u 8.00 časova.

Objavljivanje konačne rang-liste za osnovne akademske studije: 5. jul 2024. godine u 8.00 časova; za master akademske studije: 2. oktobar 2024. godine u 8.00 časova.

Upis kandidata: osnovne akademske studije: 5. i 8. jul 2024. godine od 9.00 do 13.00 časova; master akademske studije: 2. oktobar 2024. godine.

Kandidati su obavezni da, prilikom prijave na konkurs za osnovne akademske studije podnesu na uvid originalna dokumenta, a uz prijavu za polaganje predaju kopiju dokumenata, i to:

1) popunjen obrazac za prijavu na konkurs (na skriptarnici / sajt Fakulteta);
2) svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole i diplomu o položenom završnom ispitu;
3) izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih;
4) dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 3.000 dinara na žiro račun Filozofskog fakulteta: 840-1498666-80; poziv na broj: 97 41-310.

Prilikom prijave na konkurs za master akademske studije kandidati daju na uvid originalnu diplomu o završenim osnovnim studijama i dostavljaju sledeća dokumenta:

1) popunjen obrazac za prijavu na konkurs;
2) overenu kopiju diplome osnovnih akademskih studija;
3) uverenje o položenim ispitima (original) ili overeni dodatak diplomi;
4) izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih (kopija);
5) dokaz o uplati naknade od 5.000 dinara za polaganje prijemnog ispita;
6) za kandidate koji polažu diferencijalne ispite i dokaz o uplati za polaganje diferencijalnih ispita (5.000 dinara po jednom ispitu).

Žiro račun Fakulteta: 840-1498666-80 model 97, poziv na broj 41-310.

Kandidati koji polažu diferencijalne ispite potrebno je da dostave i dokaz o uplati za polaganje diferencijalnih ispita (5.000 dinara po jednom ispitu).

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu.

Školarina za samofinansirajuće studente na osnovnim akademskim studijama iznosi 56.000 dinara u tri rate od kojih se prva od 22.400 dinara (40%) uplaćuje prilikom upisa godine, a druge dve u iznosu od 16.800 dinara (po 30%) krajem januara i krajem maja meseca), a na master akademskim studijama 70.000 dinara u tri rate od kojih se prva od 28.000 dinara (40%) uplaćuje prilikom upisa godine, a druge dve u iznosu od 21.000 dinara (po 30%) krajem januara i krajem maja meseca. Svi studenti, nezavisno od načina finansiranja, plaćaju upisninu u iznosu od 3.200 dinara. Školarina za studente strane državljane na osnovnim akademskim studijama iznosi 2.000 evra, a za master akademske studije 1.500 evra.

Comments

Oglašavajte se kod nas

Napravite upit