“Strengthening democratic social practices within northern Kosovo through independent media”

Projekt tim
Projekt tim

 

Project has as its aim to contribute to the overall inter-community normalization processes through provision of neutral news that will be presented with in-depth analysis which will allow the citizents to become informed on the actual issues affecting their communities, providing them the opportunity for a feedback to the central and local level political stakeholders, especially in the terms of the non-disruptive and smoother implementation of the “Bruselss Agreement” at the local level.

Using this approach, project will assure that citizents become active participants in the social processes rather than the non-influencial “recepients of the news”.

Project is supported by the USA Embassy Pristina, through the Democratization Program Component.

 

 „Osnaživanje demokratskih i socijalnih praksi na severu Kosova putem nezavisnih medija“

Cilj projekta je da doprinese sveukupnim procesima normalizacije odnosa između zajednica putem pružanja neutralnih i objektivnih informacija koje će analitički pružiti uvid građanima u tekuće procese od neposrednog interesa za njihove lokalne zajednice, pružajući im priliku da aktivnim učešćem ukažu na svoje stavove po pitanjima istih, donosiocima odluka na lokalnom i centralnom nivou administracije i izvršne vlasti, stavljajući ovde fokus na kvalitetnu implementaciju „Briselskog sporazuma“ čime bi se povećao kvalitet života samih građana.

Samim tim, projekat će pružiti građanima priliku da i sami postanu aktivni učesnici u tekućim društvenim procesima.

Projekat je podržan od strane Ambasade SAD u Prištini, putem komponente Programa Demokratizacije.

 

 “Forcimi i praktikave demokratike dhe sociale në veri të  Kosovës  përmes mediumeve të pavarura”

Projekti ka për qëllim të kontribuojë në proceset e përgjithshme të normalizimit të marrëdhënieve mes komuniteteve përmes ofrimit të lajmeve neutrale të cilat do të prezantohen me analiza gjithëpërfshirëse që do të ju mundësojnë qytetarëve të jenë të informuar për çështjet aktuale që ndikojnë në komunitetet e tyre, dhe do të ju ofrojnë mundësi për t’ia shprehur qëndrimet e tyre akterëve politikë të nivelit lokal dhe qendror, vecanërisht në kuadër të zbatimit të “Marrëveshjes së Brukselit” në nivelin lokal.

Duke përdorur këtë qasje projekti do të sigurojë që qytetarët do të bëhen pjesëmarrës aktivë në proceset shoqërore në vend se të jenë “pranues të lajmeve” që nuk kanë ndikim.

Projekti përkrahet nga Ambasada e SHBA-ve në Prishtinë përmes Komponentës së Programit për Demokratizim.