Na Ekonomskom fakultetu, ove godine svi upisani na teret budžeta

Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, u prvom upisnom roku za školsku 2019/2020. godinu, upisaće u prvu godinu osnovnih akademskih studija, na akreditovanom studijskom programu, sledeći broj studenata:

Na studijskom programu poslovna ekonomija na 4 modula , 120 studenata koji  će se finansirati iz budžeta

Navedenom odlukom Vlade Republike Srbije, fakultet je dobio dodatna budžetska mesta za studente romske nacionalne manjine (1 mesto) i studente sa invaliditetom (1 mesto). Odlukom Vlade Republike Srbije utvrđen je i broj kandidata državljana Republike Srbije koji su u školskoj 2018/2019. godini srednju školu završili u inostranstvu a koji se mogu upisati na teret budžeta (1 mesto).
 Uslovi upisa
U prvu godinu studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, koje položi prijemni ispit i zauzme mesto na rang listi u okviru utvrđenog broja studenata za upis u prvu godinu studija.
Prijemni ispit
Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, polažu prijemni ispit koji obuhvata programske sadržaje koji su izučavali u srednjoj školi. Prijemni ispit se polaže iz dva predmeta (po izboru kandidata), od sledećih šest predmeta:

1. Srpski jezik i književnost
2. Ekonomika preduzeća

3. Osnovi ekonomije
4. Sociologija
5. Matematika
6. Filozofija
Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija
Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema rezultatima postignutim na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi.Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima.Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.Opšti uspeh u srednjoj školi podrazumeva zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom,drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa dva. Po ovom osnovu, kandidat može steći najmanje 16,a najviše 40 bodova. Rezultat na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova.

Preliminarna rang lista
Fakultet utvrđuje preliminarnu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim konkursom. Mesto na preliminarnoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuje da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija.
(oglasna tabla i sajt Fakulteta). Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na preliminarnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta koji je određen ovim konkursom i ima više od 50 bodova.Kandidat može biti upisan kao samofinasirajući student ukoliko fakultet ne popuni utvrđeni broj budžetskih studenata utvrđenih konkursom i ukoliko ima najmanje 30 bodova.

Napomena: Kandidat koji je kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri mesta na Republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno na međunarodnom takmičenju, ne polaže prijemni ispit iz odgovarajućih
predmeta, a isti se vrednuje sa maksimalnim brojem bodova.
Pravo prigovora na preliminarnu rang listu
Kandidat može podneti prigovor na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 24 časa od objavljivanja preliminarne rang liste na fakultetu. Prigovor se podnosi Komisiji za sprovođenje konkursa, koja donosi rešenje po prigovoru u roku od 24 časa od prijema prigovora. Kandidat ima pravo da u drugostepenom postupku uloži žalbu dekanu fakulteta, u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja nadležne komisije po prigovoru kandidata. Dekan fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i nadležnoj komisiji.
Konačna rang lista
Nakon okončanja postupka po prispelim prigovorima, fakultet utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima. Konačna rang lista je osnov za upis kandidata. (oglasna tabla i sajt Fakulteta)

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku fakultet će umesto njega upisati sledećeg kandidata, prema rasporedu na konačnoj rang listi, poslednjeg dana upisa na fakultet.
 Termini održavanja Konkursa
Prijavljivanje kandidata obaviće se u periodu od 17.06. do 21.06.2019. godine u Službi za studentska pitanja.Prijemni ispit polaže se 25.06.2019. godine, sa početkom u 11,00 časova u amfiteatru Tehničke škole ”Mihailo Petrović – Alas” u Kosovskoj Mitrovici.Rezultati prijemnog ispita i preliminarna rang lista biće objavljena najkasnije do 26.06.2019. godine.
Konačna rang lista biće objavljena najkasnije do 01.07.2019. godine.Upis primljenih kandidata vršiće se u periodu od 02.07. do 09.07.2019. godine u Službi zastudentska pitanja.
Potrebna dokumentacija
Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose sledeća dokumenta:

a) diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
b) svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
v) očitana lična karta,
g) popunjen obrazac konkursne prijave (obrazac kandidati dobijaju na Fakultetu),
d) dokaz o uplati naknade u iznosu od 6.000,00 dinara za prijavu polaganja prijemnog ispita na žiro
račun fakulteta: 840-1971666-93

Originalna dokumenta daju se na uvid, a fotokopije svih dokumenata Fakultet zadržava.
Kandidati su obavezni da na polaganju prijemnog ispita ponesu broj prijave na konkurs, ličnu
kartu ili pasoš i hemijsku olovku.
Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:
a) originalna dokumenta,
b) očitana lična karta,
v) 2 obrasca ŠV-20,
g) indeks,
d) 2 fotografije formata 3,5 x 4,5 cm.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments