Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici vrši upis studenata

Medicinski Fakultet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici raspisuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija u školskoj 2019-2020.godini na sledeće akreditovane studijske programe:

-Integrisane akademske studije medicine , 35  na budzetu  i 45  samofinansirajućih

-Integrisane akademske studije stomatologije, 15 na budzetu i 25 samofinansirajućih

-Osnovne akademske studije zdravstvene nege   30 samofinansirajužih

Školarina za akreditoivane studijske programe medicine i stomatologije iznosi 70.000 dinara a za osovne akademske studije zdravstvene nege 40000 din.

Strani državljani plaćaju školarinu za integrisane osnovne studije medicine i stomatologije 1.800 evra

a za osnovne akademske studije ydravstvene nege 850 evra. Plaća se u dinarskoj protivvrednosti.

 

Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu.

Polaganje prijemnog ispita obavezno je za sve kandidate. Na prijemnom ispitu se polažu testovi iz hemije i biologije.

Prijavljivanje kandidata za prvi upisni rok  18.,19., 20, i 21. juna 2019 od 9 do 14h

Prijemni ispit se polaže 26.juna 2019 u 12 h.Preliminarna jedinstvena rang lista biće objavljena 27.juna 2019 u 10 h

Upis kandidata će se vršiti  2. i 3.07 2019 od 9 do 15h

Spuštanje rang liste na mesto neupisanih kandidata na osnovu prozivke do popune broja ,vršiće se 4. jula 2019. od 12 do 13 i 30h.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta a uz prijavni list podnose i fotokopije sledeđih dokumenata:

-svedočanstava četiri razreda srednje škole

-diploma Srednje škole

-izvod iz matične knjige rođenih

-izvod iz knjige državljanstva

-dokaz o uplati troškova prijemnog ispita u iznosu od 7 000 din na žiro račun fakulteta

840-1496666-66 poz. na br. 97     19-41

Fotokopije predatih dokumenata se ne vraćaju.

Comments