Prvi konkurs za upis studenata na FTN u Kosovskoj Mitrovici je otvoren

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI, raspisuje PRVI KONKURS za upis studenata na osnovnim akademskim studijama školske 2018/19. godine

. Osnovne akademske studije traju četiri godine i njihovim završetkom ostvaruje se 240 ESPB bodova i stiče stručni akademski naziv diplomirani inženjer.

Ukupno
320
budžet 230
samofinansiranje 90

PRVI KONKURSNI ROK traje od 18-og do 22-og juna 2018. godine

Upis kandidata vršiće se na sledećim studijskim programima
Arhitektura
40ukupno
35
5

Matematika
Slobodno crtanje

Građevinsko inženjerstvo
30ukupno
25
5

Matematika
Elektrotehnika i računarstvo
70ukupno

50
20
Matematika

Zaštita životne sredine
42ukupno

35
7
Matematika

Industrijsko inženjerstvo
30ukupno

25
5

Matematika
Mašinsko inženjerstvo
60ukupno

30
30

Matematika
Rudarsko inženjerstvo
16ukupno

8
8
Matematika
Tehnološko inženjerstvo
32ukupno

22
10
Matematika
Uslovi konkursa
Prijavu za upis mogu da podnesu kandidati koji su završili odgovarajuću srednju školu u četvorogodišnjem trajanju kao i:

Prijavljivanje kandidata
Prijavljivanje kandidata vršiće se od 18.06. do 22.06.2018. god.
Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose sledeća dokumenta:
Svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole (original ili fotokopija)
Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (original na uvid)
Prijavni list
Dokaz o uplati u iznosu od 3.000,00 dinara za naknadu za polaganje prijemnog ispita na žiro račun fakulteta broj: 840-1493666-45
Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš

Prijemni ispit
Prijavljeni kandidati na svim studijskim programima polažu prijemni ispit iz Matematike, a za studijski program Arhitektura i prijemni ispit iz Slobodnog crtanja.
Polaganje prijemnog ispita iz matematike biće održano 25.06.2018. god. sa početkom u 10 časova, a polaganje prijemnog ispita iz Slobodnog crtanja biće održano 25.06.2018. god. sa početkom u 13 časova

Testovi za pripremu polaganja

primer testa znanja iz matematike
Način rangiranja

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.
Po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.
Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.
Rezultat koji kandidat postiže na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0-60 bodova.

Rangiranje

Na osnovu srednjoškolskog uspeha i rezultata prijemnog ispita sačiniće se, po studijskim programima Fakulteta, jedinstvena rang-lista svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim konkursom, bez obzira na način finansiranja.

Školarina
30000din. za samofinansiranje i 1200 fvra za strane državljane

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."