Medicinski fakultet vrši upis studenata u novu školsku godinu

Медицински факултет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици врши упис студената у прву годину студија у школској 2018/19. години на акредитоване студијске програме: 

Интегрисане академске студије медицине,

 Интегрисане акадамске студије стоматологије и

 Основне академске студије здравствене неге.

 Предаја докумената је од 18. до 21. јуна, 2018. године од 09.00 до 14.00 часова.

  Пријемни испит одражће се 27. јуна, 2018. године са почетком у 12.00 часова.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."