Učiteljski fakultet čeka nove studente na dva studijska programa

UČITELjSKI FAKULTET U PRIZRENU – SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U LEPOSAVIĆU – R A S P I S U J E K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA NA STUDIJSKE PROGRAME:

Razredna nastava i Vaspitač u predškolskim ustanovama

Učiteljski fakultet upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija 130 studenata:

1. Na studijski program RAZREDNA NASTAVA:  koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije 50 studenata  samofinansirajućih 30 studenata.

2. Na studijski program VASPITAČ U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA:  koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije 30 studenata  samofinansirajućih 20 studenata.

Uslovi konkursa su jednaki za oba studijska programa. Prvi konkursni rok će se obaviti u periodu od 18. juna do 13. jula 2018. godine. Na konkurs za upis mogu se prijaviti kandidati koji su završili srednje obrazovanje prosvetne struke u četvorogodišnjem trajanju, srednje obrazovanje stečeno u gimnaziji, pedagoškoj akademiji i drugim odgovarajućim školama u četvorogodišnjem trajanju.

Svi kandidati (osim onih koji su završili pedagošku akademiju) jedan dan pre polaganja prijemnog ispita podležu P R O V E R I: fizičkih, muzičkih i govornih sposobnosti, koja će se održati 29.06.2018. godine u 1000 časova. (provera je eliminatornog karaktera).

Prijemni ispit se polaže putem pisanog testa, i to:

1. OPŠTA KULTURA I INFORMISANOST 30.06.2018. godine u 1000 časova

2. SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST 30.06.2018. godine u 1200 časova II Prijave za upis kandidata (mogu se dobiti u Službi za studentske poslove) primaće se u Službi za studentske poslove od 18. do 24. 06. 2018. godine od 9 00 do 1300 časova. Objavljivanje preliminarnih rezultata prvog konkurskog roka biće 02.07.2018. godine.

Objavljivanje konačne rang liste prvog konkurskog roka biće 04.07.2018. godine. Upis primljenih kandidata je nakon objavljivanjlja konačne rang liste na oglasnoj tabli fakulteta i mora biti završen u periodu od 04.07. do 13.07.2018. godine.

Za kandidata koji se ne upiše u predviđenom upisnom roku, smatraće se da je odustao od upisa i na njegovo mesto biće upisan prvi naredni kandidat sa Konačne rang liste.

Kandidati strani državljani podnose nostrifikovana dokumenta ili potvrdu da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata.

Samofinansirajući studenti koji se upisuju u ovom konkursnom roku plaćaju na ime školarine iznos od =44.000,00 dinara (u više rata) za školsku 2018/2019. godinu.

Školarina za studente strane državljane iznosi =1.200,00 eura. III Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose sledeće dokumente (na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list predaju overene fotokopije ovih dokumenata):  svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,  diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,  izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih (original),  dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru fizičkih, muzičkih i govornih sposobnosti u iznosu od =6.000,00 dinar

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."