Upis Pravni Fakultet

AKREDITOVANI

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U PRIŠTINI

SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

V R Š I  U P I S

studenata u I godinu osnovnih akademskih studija prava za školsku 2018/2019. godinu u privremenom sedištu fakulteta u Kosovskoj Mitrovici

u

PRVOM KONKURSNOM ROKU

i to:

75 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta

u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije br. 37/2018 od 11.05.2018. godine i broj mesta koja su rezervisana za pojedine kategorije lica, i to:

– 1 mesto za osobe sa invaliditetom

– 1 mesto za pripadnike romske nacionalnosti i

– 1 mesto za državljane Republike Srbije koji su u školskoj 2017/2018. godini srednju školu završili u inostranstvu

75 studenata koji sami plaćaju školarinu (visina školarine je 6000,00 dinara)

Prijavu za upis mogu podneti kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz predmeta Srpski jezik i Istorija, putem pismenog testa po nastavnom programu srednjeg obrazovanja.

Prilikom prijave na Konkurs kandidati podnose na uvid original dokumenta, a uz prijavni list (koji se dobija na Fakultetu) predaju fotokopije sledećih dokumenata:

svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
dokaz o uplati u iznosu od 6.000 dinara za naknadu za polaganje prijemnog ispita na žiro račun Pravnog fakulteta.
840 – 1491666 – 31

poziv na broj 97 – 41 – 310

Prijave na konkurs primaju se od 18. do 25. juna 2018. godine u vremenu od 08-14 sati, a polaganje prijemnog ispita održaće se u sedištu Fakulteta u Kosovskoj Mitrovici 29. juna 2018. godine sa početkom u 12 sati.

Prilikom polaganja prijemnog ispita kandidat je dužan da sa sobom ponese lična dokumenta (lična karta, pasoš) radi utvrđivanja identiteta.

Prijavljivanje kandidata i predaja konkursne dokumentacije vršiće se u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici (zgrada Srednje tehničke škole “Mihailo Petrović Alas).

Detaljne informacije mogu se dobiti na telefone:

028/425-336, 028/425-337, 028/425-338, 028/425-339,

www.pra.pr.ac.rs

Sa tradicijom dugom više od pola veka, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici je

TVOJ PRAVI IZBOR!

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."