KONKURS: Program stažiranja u javnim institucijama na centralnom i lokalnom nivou

 

Kancelarija premijera/Kancelarija za pitanja zajednica , u saradnji sa Norveškom Ambasadom, objavljuje konkurs za “Program stažiranja u javnim institucijama na centralnom i lokalnom nivou”,  za studente završne godine osnovnih i master studija i diplomce osnovnih i master studija iz redova nevećinskih zajednica (u skladu sa važećim zakonima Kosova), sa ciljem da pomogne profersionalni razvoj  tih zajednica na Kosovu.

 

Napomena: Imajući u vidu da opštine, zbog svoje veličine, ne raspolažu dovoljnim kapacitetima kako bi stažistima omogućili neophodne uslove za rad, molimo potencijalne stažiste da imaju razumevanja ukoliko ne budemo u mogućnosti da ih smestimo u blizini opštine iz koje dolaze, da će im u tom slučaju biti ponuđene institucije na centralnom nivou.

Po završetku programa stažiranja, svi stažisti koji su uspešno završili program će dobiti sertifikat.

 

Proces

 Nakon završenog konkursa, KPZ će u skladu sa zakonom i procedurama, formirati Komisiju za izbor kandidata. Biće odabrano 50 kandidata koji će obavljati praksu u javnim institucijama na lokalnom i centralnom nivou.

Samo kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na pismeni test. Kandidati koji osvoje dovoljan broj poena, biće pozvani na intervju.

 

Prijave kandidata koji su učestvovali u prvom i drugom krugu programa stažiranja, 2015-2016 godine, neće biti razmatrane.

 

 Opsti kriterijumi za prijavljivanje

 

 • Da budu građani Kosova;
 • Da budu studenti na završnoj godini osnovnih ili master studija, diplomci osnovnih ili master studija;
 • Da nisu stariji od 30 godina;
 • Da poznaju jedan službeni jezik Kosova;

 

Prateća dokumentacija za prijavu

 

 1. Obrazac prijave mora biti popunjen na jednom od službenih jezika Kosova (srpski/albanski), u sažetom obliku i sa tačnim podacima (biće uzer u razmatranje samo obrazac KPZ);
 2. Kopiju validne lične karte/pasoša Kosova;
 3. Dokaz o studentskom stažu ili kopija diplome;
 4. Dokazi o pohađanju kurseva i treninga (ako ih ima);
 5. Jedna preporuka od osobe koja vas poznaje a sa kojom niste u srodstvu

 Fond programa

 

 • KPZ će odvojiti 45000 eura iz fonda dodeljenog od strane Norveske Ambasade koji je namenjen razvoju i podršci zajednicama u raznim poljima, medju kojima spada i zapošljavanje. Ovim konkursom biće obuhvaćeno 50 stažista širom Kosova, a mesečne nadoknade će iznostiti 150 eura bruto po osobi. Program stažiranja će trajati šest (6) meseci.
 • Ukupan fond po stažisti, za period od šest (6) memeci je 900€.
 • Primaoci sredstava, na osnovu fonda moraju da poseduju poseban račun u banci pre nego što im KPZ/KP izvrši prenos sredstava. Isplata će se vršiti u evrima a prenos se vrši isključivo putem bankarske transakcije.

 

U roku od 30 dana od dana zatvaranja konkursa, KPZ će razmotriti podnete aplikacije i obavestiti kandidate koji su ušli u uži krug i pozvati ih na pismeni test. Samo kandidati koji polože test biće pozvani na intervju.

Aplikacioni obrazac se može naći na: www.kryeministri-ks.net ili www.kryeministri-ks.net/zck

Rok za apliciranje počinje od datuma objavljivanja, 14.10.2017 i trajće 8 (osam) dana, do 22.10.2017 u 16 00 časova.

Zainteresovani kandidati treba da dostave svoja dokumenta (upakovana u kovertu) u ul. Majke Tereze, Zgrada Vlade Kosova, šesti sprat, kancelarija br. 606, ili na email adresu ljubica.jankovic@rks-gov.net

*Napomena: Dostaviti kopije traženih dokumenata jer dokumenta neće biti vraćena.

Comments